keyboard_arrow_up

Ми пропонуємо просту оферту:

  • якісну професійну перевірку наявності перешкод для реєстрації, що практично виключає ймовірність неочікуваної відмови в реєстрації;
  • повний професійний супровід кваліфікованих патентних повірених від підготовки заявки до отримання свідоцтва та післяреєстраційну підтримку, що дозволяє забезпечити вашу мінімальну участь в процесі реєстрації;
  • ми самостійно здійснюємо усі дії, у тому числі проводимо оплати усіх зборів та мита, що гарантує відсутність помилок
  • ми гарантуємо дотримання строків, які залежать від нас
  • ми гарантуємо систематичне інформування про хід розгляду
  • ми гарантуємо дотримання бюджету витрат в межах, які були визначенні калькулятором під час заповнення заявки, за умови відсутності змін у заявці після її подання
  • ми гарантуємо отримання позитивного рішення про реєстрацію, якщо за результатами перевірки ризиків нами було надано висновок про відсутність перешкод для реєстрації

 

Ми робимо усе, щоб ви вчасно і без головного болю отримали реєстрацію знака для товарів і послуг, а обсяг охорони відповідав вашим очікуванням.

 

Договір-оферта про надання послуг

Загальні положення

Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) Фізичної особи - підприємця Атаманчука Андрія Геннадійовича (надалі – Повірений) щодо укладення Договору про надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.
Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і надсилання Онлайн заявки для реєстрації торговельної марки, сформованої на онлайн сервісі Znak.in.ua, фізична або юридична особа, акцептує цю Оферту і стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

Користувач - фізична або юридична особа, яка в процесі формування заявки на сервісі znak.in.ua самостійно або через уповноважену нею особу вказала себе заявником, який доручає Повіреному та його працівникам здійснювати від його імені та в його інтересах і за його рахунок дії з реєстрації в Україні знака для товарів і послуг відповідно до критеріїв обраних в Онлайн заявці.

Сервіс (Онлайн формування анкети замовлення на реєстрацію торговельної марки в Україні) - програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів документообігу між Користувачем та Повіреним і передбачає формування анкети замовлення на реєстрацію торговельної марки в якій визначаються критерії реєстрації торговельної марки, отримання такої Анкети виконавцем, здійсненням дій з підготовки і подання заявки на реєстрацію торговельної марки, ведення діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг, отримання охоронних документів та сплаті державних зборів та мита.

Сторони (кожна окремо Сторона) – Користувач та Повірений.

Тарифи Повіреного (Тарифи) – затверджена ціна здійснення Сервісом дій спрямованих на набуття прав на торговельні марки в Україні, що не включає розміри державних зборів, мита і наведена за адресою https://znak.in.ua/page/cost-and-payment

Базова перевірка  - оцінка відповідності позначення Користувача вимогам ч. 1, 2 ст. 5 і ст. 6 (крім абз. 4, 5, 6 ч. 3 і абз. 2 ч. 4 статті 6) Закону України «Про охорони прав на знаки для товарів і послу», пошук тотожних і схожих настільки, що можна сплутати позначень здійснюється лише по опублікованим заявкам на реєстрацію знаків для товарів і послуг поданим в Україні та зареєстрованим в Україні знакам за національною процедурою.

Повна перевірка - проведення усіх дій, передбачених Базовою перевіркою, пошук тотожних і схожих настільки, що можна сплутати позначень здійснюється також по неопублікованим заявкам на реєстрацію знаків для товарів і послуг та міжнародним реєстраціям, що діють на території України.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є надання Повіреним Користувачу доступу до системи автоматизованого визначення вартості реєстрації торговельної марки відповідно до обраних критеріїв реєстрації знака для товарів і послуг, Тарифів та офіційних зборів та мита, формування анкети із відомостями про заявника, а також надання професійних консультацій та послуг із перевірки відповідності позначення Користувача вимогам встановленим Законодавством України до знаків для товарів і послуг, складання і подання матеріалів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг, ведення діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг в Україні (надалі - Послуги).

2.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Правила користування Сервісом, які є невід’ємною частиною Договору і своїми діями з надсилання заявки, сформованої на сервісі Znak.in.ua підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.

3. Умови надання Послуг

3.1. Датою початку надання Послуг є дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Повіреного платежу в розмірі, не менше суми встановленої на проведення відповідної дії;

3.2. Повірений має право не розпочинати надання Послуг та відмовити у їх наданні у випадку відсутності попередньої оплати;

3.3. Користувач заповнюючи усі розділи заявки визначає обсяг і порядок надання послуг, при цьому з моменту направлення заявки Повіреному, останній набуває статусу повіреного та діє від імені, в інтересах та за кошт Користувача. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення заявки є підставою для відмови Повіреного від надання послуг такому Користувачу;

3.4. Користувач надсилаючи заявку Повіреному надає безумовну згоду на збір, зберігання, обробку і передачу іншим особам персональних даних Користувача в межах необхідних для надання послуг з реєстрації знака для товарів і послуг в Україні, у разі якщо, при заповненні заявки вказуються персональні дані іншої особи, особа яка заповнює заявку гарантує, що має відповідний дозвіл від особи вказаної заявником на поширення її персональних даних, а також надання дозволу іншим особам на їх збір, зберігання, обробку та поширення в межах необхідних для надання послуг.

4. Ціна Послуг та умови оплати

4.1. Ціна Послуг визначається згідно діючих тарифів встановлених на дату надсилання заяви Користувачем Повіреному, які розміщені на сторінці https://znak.in.ua/page/cost-and-payment.

4.2. Розмір зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, державне мито визначається відповідно до чинного законодавства на момент вчинення відповідної дії, пов’язаної з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;

4.3. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

4.4. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на Послуги. Пропозиція від Повіреного про застосування індивідуальних цін направлена Користувачу діє протягом 5 робочих днів.

4.5. Факт належного надання Повіреним Послуг за вчинення відповідних дій засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг.

4.6. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт надання послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання від Повіреного або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акту надання послуг та/або у разі виявлення Користувачем в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Повіреному відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акту надання послуг, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень (надалі – Мотивована відмова).

4.7. У випадку, якщо Користувач не надає Повіреному у строк, визначений у п. 5.5. Договору, підписаний зі своєї сторони Акт надання послуг або Мотивовану відмову, надані послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

4.8. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

4.9. Повірений має право переглянути Тариф, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою https://znak.in.ua/page/cost-and-payment, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

4.10. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Повіреного письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

4.11. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг або здійснення відправки Повіреному заповненої заявки надісланої з сервісу znak.in.ua.

4.12. За зверненням Користувача Повірений повертає сплачені сервісу кошти, якщо на момент звернення Повіреним не вчинено будь-яких дій щодо заявки (не розпочата перевірка, не сплачено державні збори, не сплачено мито, не розпочато підготовку заявки на реєстрацію знака, не подано заявку на реєстрацію знака, не здійснено дій щодо прискорення реєстрації тощо).

4.13. У разі здійснення попередньої оплати одночасно за здійснення перевірки та подання заявки Повірений повертає Користувачу кошти якщо:
- за результатами базової перевірки зроблено негативний висновок або висновок з умовою і протягом 48 годин заявником не прийнято рішення про подання заявки, при цьому Користувачу повертаються кошти за вирахуванням вартості проведення базової перевірки і банківських послуг;
- якщо за результатами повної перевірки зроблений позитивний висновок про відсутність підстав для відмови в реєстрації, а відомством прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для усіх товарів і послуг, вказаних у заявці, заявник (замовник) має право на повернення коштів сплачених сервісу за реєстрацію знака для товарів і послуг, крім випадку якщо рішення про відмову є наслідком дій заявника (замовника), запереченням третіх осіб проти реєстрації, рішення суду, підставою для відмови є пріоритетна заявка яка була подана в іншій країні.

4.14. Кошти повертаються виключно особі, яка здійснила оплату на рахунок з якого було здійснено оплату із вирахуванням витрат на банківське обслуговування.

5. Строк дії, зміна умов Оферти

5.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: znak.in.ua/pages/offer і діє до моменту відкликання Оферти Повіреним.

5.2. Повірений залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором сервісу змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті за вказаною в п. 6.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор сервісу повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти шляхом надсилання електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем в заявці.

6. Строк дії Договору та припинення Договору

6.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Договір може бути достроково розірваний:
- у будь-який час за згодою Сторін;
- за ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
- за ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;
- з інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);
- у разі порушення Користувачем умов використання сервісу.

6.3. Повірений здійснює усі дії, пов’язані з реєстрацію знака для товарів і послуг Користувача від імені, в інтересах та за кошт Користувача, при цьому Повірений не несе будь-якої відповідальності за рішення прийняті уповноваженими органами у сфері інтелектуальної власності, крім випадків визначених Правилами користування Сервісом та цим Договором.

7. Персональні дані

7.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

7.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

8. Відповідальність і обмеження відповідальності

8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

8.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:
- зміст інформації, що зазначається під час формування і заповнення заявки, зміст документів, що завантажуються та пересилаються при використанні Сервісу;
- свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

8.3. Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Повіреному в зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача.

9. Конфіденційність та гарантії

9.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Повіреним, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Повірений має право розміщувати зображення логотипу Користувача та його найменування на інтернет-сайті Повіреного у розділі “Наші клієнти”.

9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Повіреному, що:
- користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при заповненні заявки інтернет-сайті https://znak.in.ua і при оформленні платіжних документів та при оплаті Послуг;
- користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
- користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9.3. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій.

9.4. Всі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

9.5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

Реквізити Повіреного (ФОП Атаманчука Андрія Геннадійовича)
33018, м. Рівне, вул. C. Бандери, 62А/23
UA433052990000026007050370225 в ПАТ ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Ідент. код. 3046414250
+38 044 209 98 42, моб. тел. +38 066 414 37 15
e-mail: mail@znak.in.ua

Заповнення заявки на сервісі Znak.in.ua здійснюється автоматизовано цілодобово без вихідних днів.

Офіс Повіреного працює з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 18:00 і знаходиться за адресою м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6а, оф. 404.